Doç. Dr. Halis AYDEMIR
 

Doç. Dr. Halis AYDEMIR  
Ünvan
: Doç. Dr. 
 
Ad Soyad
: Halis AYDEMIR
 
Üniversite
: Dumlupınar 
 
Fakülte
: İlahiyat
 
Anabilim Dalı
: Hadis Anabilim Dalı
 
İletişim adresi
:
 
E-mail
: halisaydemir@gmail.com
 
Telefon
:

Özgeçmiş

1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı. Ardından 1985 yılında Türkiye’de Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu. 1986 yılında Kur’ân-ı Kerim hafızı oldu. 1988 yılında ortaokuldan mezun oldu ve aynı yıl Erzurum Lisesine başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesini kazandı. 1995 yılında bu fakültenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1998 yılında, Gelişen Teknoloji ve Allâh Resûlü’nün Verdiği İpuçları, teziyle yüksek lisansını; es-Sehâvî'nin (902/1496) el-Kavlü'l-Bedî' fi's-Salâti Ale'l-Habîbi'ş-Şefî' adlı eserinin edisyon kritiği, teziyle de 2004 senesinde doktorasını verdi. Ardından, Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi‘ Mevla İbn Ömer adlı çalışmasıyla 2008 yılında Doçent oldu. 2002-2012 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Ali SÖNMEZ ile birlikte İbn Hibbân’ın et-Tekasîm ve’l-Enva adlı eserinin 8 cilt halinde tahkikini gerçekleştirdi. İngilizce ve Arapça bilen Aydemir, çalışmalarını, olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Halen Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Y. Lisans Tezi

Gelişen Teknoloji ve Allah Resulü (s.a.v)’in Verdiği İpuçları, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Doktora Tezi

es-Sehâvî'nin (902/1496) el-Kavlü'l-Bedî' fi's-Salâti Ale'l-Habîbi'ş-Şefî' adlı eserinin edisyon kritiği, Uludağ Üniversitesi, 2004

Yönetilen Tezler

Çalışmaları

Kitaplar

1) Binary Symmetric Book 1, LuLu Press, USA, 2006, İngilizce, 296 s.
(ISBN: 978-1-84728-904-9)
Link: http://books.google.com.tr/books/about/Binary_Symmetric.html?id=szlvuwqYiv4C&redir_esc=y

İkinci Baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2006, İngilizce, 290 s.
(ISBN: 975-00183-4-6)
Link: http://www.symmetricbook.com/

2) İkili Simetrik Kitap 1, Emin Yayınları, Bursa, 2006, Türkçe, 276 s.
(ISBN: 975-00183-3-8)
Link: http://www.simetrikkitap.com/

3) Ihtimal'ü Sıhhati'r-Rivayâti, LuLu Press, USA, 2006, Arapça, 67 s.
(ISBN: 978-1-84728-971-1)
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/احتمال-صحة-الروايات/paperback/product-463672.html

4) Probability of Narrations, LuLu Press, USA, 2007, 63 s.
(ISBN: 978-1-84728-971-1)
Link: books.google.com.tr/books?isbn=1847289711

5) İkili Simetrik Kitap 2, LuLu Press, USA, 2007, Türkçe, 219 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/ikili-simetrik-kitap-2-kuran-i-kerim/paperback/product-1174841.html

6) İkili Simetrik Kitap 3, LuLu Press, USA, 2007, Türkçe, 220 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/ikili-simetrik-kitap-3-kuran-i-kerim/paperback/product-1174983.html

7) İkili Simetrik Kitap 4, LuLu Press, USA, 2007, Türkçe, 218 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/ikili-simetrik-kitap-4-kuran-i-kerim/paperback/product-1175163.html

8) Rivâyetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi‘ Mevlâ İbn Ömer, Emin Yayınları, Bursa, 2008, Türkçe, 443 s.
(ISBN:978-9944-404-23-5)

9) el-Müsned es-Sahîh ‘ala’t-Tekâsîm ve’l-Envâ‘ , Dâr İbn Hazm, 2012, Beyrut, Arapça tahkik, IIX Cilt. (Prof. Dr. M. Ali Sönmez ile ortak)
(ISBN: 978-614-416-238-5)
Link: http://www.daribnhazm.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=3077

İkinci Baskı, Matbuat Vazarat al-Avkaf al-Katariyya, Katar Devleti, 2012, Arapça tahkik, IIX Cilt.
Link: http://www.mahaja.com/showthread.php?5353-مطبوعات-وزارة-الأوقاف-القطرية-%28كتب-جديدة%29%2Fpage5

10) Binary Symmetric Book 2, LuLu Press, USA, 2012, İngilizce, 227 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/binary-symmetric-book-2/ebook/product-20582069.html

11) Binary Symmetric Book 3, LuLu Press, USA, 2012, İngilizce, 283 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/binary-symmetric-book-3/ebook/product-20582086.html

12) Binary Symmetric Book 4, LuLu Press, USA, 2012, İngilizce, 240 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/binary-symmetric-book-4/ebook/product-20582104.html

13) Miras Taksimi: Kur'ân'da Hata Yok, Enkidu Yayınevi, İstanbul, 2012, Türkçe, 501 s.
(ISBN: 978-605-87220-0-2)
Link: http://www.dr.com.tr/kitap/kuranda-hata-yok/halis-aydemir/din-mitoloji/ıslamiyet/urunno=0000000393841

14) Division of İnheritance According to Qur'aan, LuLu Press, USA, 2012, İngilizce, 542 s.
Link: http://www.lulu.com/shop/halis-aydemir/division-of-inheritance-according-to-quran/ebook/product-20582174.html
Link: http://www.hadithstudies.com/no-error-in-qur-an-division-of-inheritance-according-to-quran/

15) Kur'ân: Eşsiz ve İlâhî Matematiksel Tasarım, Kutsal Gizemler Yayınevi, İstanbul, 2012, Türkçe, 474 s.
(ISBN: 978-605-61443-1-8)
Link: http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=565026

Makaleler

1)''A Theoretical Approach to the System of Transmission of Hadīth Based on Probability Calculations'', Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), Cilt: III, Sayı: 1, Yıl: 2005, ss. 39-72.
Link: http://www.hadisevi.com/2005-1/039-aydemir-e.htm

2) ''Dirasetün Nazariyaatün li-Rivâyeti'l-Ahâdîsi'n-Nebeviyyeti alâ Esâsi Nazariyyeti Hisâbi'l-İhtimâlâti'', Journal of College of Sharia & Islamic Studies, Qatar University, Qatar, Yıl: 2005, Sayı: 23, ss. 139-176.
Link: http://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/9593
Link: http://hdl.handle.net/10576/9593

3) ''Ömer b. Abdullâh b. ‘Urve’nin Güvenilirlik Katsayısı: İhtimal Hesapları Merkezli Hadis Rivayet Sistemi Teorisine Bir Uygulama'', Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), Cilt: III, Sayı: 2, Yıl: 2005, ss. 7-36.
Link: http://www.hadisevi.com/2005-2/007-aydemir-t.htm

4) ''Hadis Rivâyet Sisteminde Râvi Modelleri'', Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), Cilt: V, Sayı: 1, Yıl: 2007, ss. 85-100.
Link: http://www.hadisevi.com/2007-1/005-aydemir-t.htm


5) ''The Reliability Coefficient (η) of Mūsā b. Anas b. Mālik: An Application for the Theory of Hadith Transmission System Based on Probability Calculations'', Usûl (İslâm Araştırmaları), Sayı: VII, Yıl: 2007, ss. 61-106.
Link: http://www.usuldergisi.com/sayilar/9-usûl_islam_arastirmalari_7

6) ''Isnad Models in the System of Transmission of Hadith and Their Evaluation According to the Probability of Narrations Theory'', Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), Cilt: VII, Sayı: 1, Yıl: 2009, ss. 29-54.
Link: http://connection.ebscohost.com/c/articles/45480066/isnad-models-system-transmission-hadith-their-evaluation-according-probability-narrations-theory

7) ''The Reliability Coefficient of Muslim b.Abi Maryam: An Application for the Theory of Hadith Transmission System Based on Probability Calculations'', Islamitische Universiteit van Europa Journal of İslamic Research, Sayı: I, Yıl: 2011 , ss. 339-374.
Link: http://www.iueurope.com/nl/images/stories/dergi/islam_arastirmalari_sayi_4/files/islam_arastirmalari_dergisi_sayi_4.pdf

Tebliğler

1) ''Kur'ân ve Hadis Sohbetleri (İbn Hibbân)'', Haftalık Periyodik Halka Açık Pazar Seminerleri, Kur'ân Araştırmaları Vakfı (KURAV), Bursa, 2004-2012.
Link: http://www.kurandersleri.net/tefsir-dersleri/
Link: http://www.kurandersleri.net/ibni-hibban-hadis-sohbet/

2) ''Karşılaştırmalı Meal Çalışması (Türkçe, İngilizce)'', Haftalık Periyodik Halka Açık Pazartesi-Çarşamba-Cuma Seminerleri, Kur'ân Araştırmaları Vakfı (KURAV), Bursa, 2004-2012.
Link: http://www.kurandersleri.net/meal-dersleri/

3) ''Hadis Rivayet Sistemine Matematiksel Bir Bakış'', Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Bursa, Çarşamba Seminerleri, 2005.

4) ''Buhârî Şerîf Okuma, Tahlil ve Yorumları'', Haftalık Periyodik Halka Açık Cumartesi Seminerleri, Birlik Vakfı Bursa Şubesi, 2009-2013.
Link: http://www.kurandersleri.net/sahihi-buhari-hadis/

5) ''Rivayetlerin Olasılığı Teorisi (İsnad Modelleri)'', IX. Gerede Hadis Meclisi, Bolu, 2010.
Link: http://www.academia.edu/3337433/TARIHTE_HADIS_MECLISLERI_VE_GEREDE_HADIS_MECLISLERI

6) ''Rivayetlerin Olasılığı Kuramı'', Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğrenci Kulübü (Kulüp Dilemma), 2010.

7) ''Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Sonsuz Yaşam Bakımından Fırsat Eşitliği'', Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2011.

8) ''Ravi Güvenirlik Katsayısı'', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video I. Sunumu, İnternet Üzerinden, Türkçe, 2011.
PPS Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fid=5&ext=pps&fn=Sunum1+Ravi+Guvenirlik+Katsayisi.pps
Video Link (1. Bölüm): http://www.kurandersleri.net/download.php?fn=ROT_1.WMV
Video Link (2. Bölüm): http://www.kurandersleri.net/download.php?fn=ROT_1_2.WMV

9) ''Ravi Modelleri'', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video II. Sunumu, İnternet Üzerinden, Türkçe, 2011.
PPS Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fid=6&ext=pps&fn=Sunum2+Ravi+Modelleri.pps
Video Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fn=ROT_2.WMV

10) ''Ravi Karakteristiği - Yeni Tanımlar'', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video III. Sunumu, İnternet Üzerinden, Türkçe, 2011.
PPS Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fid=7&ext=pps&fn=Sunum3+Ravi+Karakteristigini+Belirlemede+Yani+Tanimlar.pps
Video Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fn=ROT_3.WMV

11) ''İsnad Modelleri'', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video IV. Sunumu, İnternet Üzerinden, Türkçe, 2011.
PPS Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fid=8&ext=pps&fn=Sunum4+Isnad+Modelleri.pps
Video Link: http://www.kurandersleri.net/download.php?fn=ROT_4.WMV

12) ''Metnin Anlaşılmasında Tebvib ve Tasnifin Rolü: İbn Hibbân'ın Et-Tekâsim Ve'l-Envâ Örneği'', X. Hadis Meclisi, Uluslararası İhtisas Toplantısı, İstanbul, 2011.

13) ''Reliability Coefficient of Narrator', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video I. Sunumu, İnternet Üzerinden, İngilizce, 2011.
PPS Link: http://hadithstudies.com/download.php?fid=2&ext=pps&fn=Presentation1+Reliability+Coefficient+of+Narrator.pps
Video Link (1. Bölüm): http://hadithstudies.com/download.php?fn=TPN_1.WMV
Video Link (2. Bölüm): http://hadithstudies.com/download.php?fn=TPN_1_2.WMV

14) ''Models of Narrators', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video II. Sunumu, İnternet Üzerinden, İngilizce, 2011.
PPS Link: http://hadithstudies.com/download.php?fid=3&ext=pps&fn=Presentation2+Models+of+Narrators.pps
Video Link: http://hadithstudies.com/download.php?fn=TPN_2.WMV

15) ''New Definitions of Narrator Characteristics'', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video III. Sunumu, İnternet Üzerinden, İngilizce, 2011.
PPS Link: http://hadithstudies.com/download.php?fid=4&ext=pps&fn=Presentation3+New+Definitions+of+Narrator+Characteristics.pps
Video Link: http://hadithstudies.com/download.php?fn=TPN_3.WMV

16) ''Models of Isnad'', Rivayetlerin Olasılığı Kuramı, Açıklamalı PPS ve Video IV. Sunumu, İnternet Üzerinden, İngilizce, 2011.
PPS Link: http://hadithstudies.com/download.php?fid=5&ext=pps&fn=Presentation4+Models+of+Isnad.pps
Video Link: http://hadithstudies.com/download.php?fn=TPN_4.WMV

17) ''Teknik Gelişmelere İşaret Eden Hadislerin Güncel Değeri'', Yakın Doğu Üniversitesi, I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa, 2012.
Link: http://www.neu.edu.tr/en/node/5154

18) ''Kur'ân ve Hadis Sohbetleri (İbn Hibbân)'', Haftalık Periyodik Halka Açık Pazar Seminerleri, Hece Kitap ve Hikmet Derneği, Bursa, 2013.
Link: http://www.kurandersleri.net/tefsir-dersleri/
Link: http://www.kurandersleri.net/ibni-hibban-hadis-sohbet/
Link: http://hecedernegi.com/

19) ''Karşılaştırmalı Meal Çalışması (Türkçe, İngilizce)'', Haftalık Periyodik Halka Açık Pazartesi-Çarşamba-Cuma Seminerleri, Hece Kitap ve Hikmet Derneği, Bursa, 2013.
Link: http://www.kurandersleri.net/meal-dersleri/
Link: http://hecedernegi.com/


Projeler

1) ''Mute : Bir mektup, bir harp ve bir strateji'', Diyanet İşleri Başkanlığı, Konulu Hadis Projesi, 2009.
Link: http://www.hikem.net/akademia.asp?id=158

2) ''el-Müsned es-Sahîh ‘ala’t-Tekâsîm ve’l-Envâ‘'', Elyazmadan Tahkik Projesi, Prof. Dr. M. Ali Sönmez ile birlikte ortak, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2002-2012 yılları arası.
(ISBN: 978-614-416-238-5)
Link: http://www.daribnhazm.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=3077

3) ''İslamic İnheritance Calculator Program'', Miras Taksimi Yazılım Projesi, İnternet Üzerinden, İngilizce, 2012.
Link: http://www.kurandersleri.net/miras/en/Miras_Erkek_en.html

4) ''Bernamec Hisâb al-Mîrâs'', Miras Taksimi Yazılım Projesi, İnternet Üzerinden, Arapça, 2012.
Link: http://www.kurandersleri.net/miras/ar/Miras_Erkek_ar.html

5) ''Miras Hesaplayıcı Program'', Miras Taksimi Yazılım Projesi, İnternet Üzerinden, Türkçe, 2012.
Link: http://www.kurandersleri.net/miras/Miras_Erkek.html


Üyesi Olduğu Kuruluşlar

1) Hece Kitap ve Hikmet Derneği Yön. Kur. Üyesi.

Devam Eden Çalışmalar